ברוכים הבאים לאתר האינטרנט Weboost !

תוכן עניינים

האתר Weboost (להלן: “האתר” ו/או “Weboost“) בבעלות עוסק מורשה 039853452 יאיר זילברמן (להלן: “בעל האתר“) ומופעל על ידו, או על ידי מי מטעמו. האתר משמש בין היתר בתור אתר סחר אלקטרוני אשר מציע למכירה מוצרים שונים (להלן: “המוצרים”).

כללי

 1. Weboost מאשרת גישה וביצוע פעולות באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“).
 2. הכותרות להלן הן להכוונה בלבד, ולא יהיה להן משקל מכריע בפירוש הוראות התקנון.
 3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 4. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, המהווים חוזה התקשרות מחייב בינך ובין Weboost, לכל דבר ועניין.
 5. המפעיל רשאי מעת לעת לשנות את התנאים וההגבלות של תקנון זה, כולל תנאי השימוש או כל מסמך קשור אחר לפי שיקול דעתו וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 6. עצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל המבצע פעולה באתר (לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר), מאשר ומצהיר בכך, כי הוא קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו, במישרין או בעקיפין כלפי המפעילה ו/או כלפי מי מטעמה (לרבות בעלי מניות, חברות קשורות, נושאי משרה, עובדים, שותפים, מנהלים וכל מי מטעמם), מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעילה (ככל שיבוצעו) על-פי תקנון זה ותנאי שימוש אלה. בכל מקרה, וגם אם לא קרא בפועל תקנון זה, מסכים בזאת כל משתמש כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.
 7. לצורך התקנון, “משתמש” – כל אדם, או תאגיד, העושה שימוש כזה או אחר באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) הוא כשיר לפי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל; (ג) הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף; (ד) הוא בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט.
 8. במידה והינך מתחת לגיל 18 (קטין) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס– מחובתך ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל סוג של פעולה באתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי לוודא שפעילות כאמור מתבצעת על-פי תנאי השימוש המוגדרים בתקנון זה.
 9. לפרטים ובירורים באשר לפריטים המשווקים באתר ו/או לאספקתם ו/או לכל שאלה אחרת הנוגעת לאתר ו/או להוראות תקנון זה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של Weboost באמצעות דוא”ל [email protected] או בהודעת וואצאפ למספר: 058-7070-220 בימים א’ – ה’, בין השעות 8:30- 16:30.

התחייבויות המשתמש

 1. בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
 2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר.
 3. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
 4. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
 5. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.
 6. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

קניית דומיין באמצעות האתר

מקטע זה מפרט את תנאי הרכישה של דומיין ותיק (פרימיום) המוצע למכירה באתר.

 1. מפורטים להלן כל התנאים וההגבלות בהם בעל האתר מסכים למכור ולהעביר לקונה את זכויות הבעלות והשימוש בשם המתחם (להלן “הדומיין“) – ובכלל זה זכויות שימוש בסימנים מסחריים ומוניטין העשויים להתלוות אליו.
 2. העסקה מבוצעת בין בעל האתר ובין משתמש המעוניין לרכוש את זכויות השימוש בדומיין (להלן “הקונה“).
 3. למרות האמור לעיל, במקרים מסוימים ויוצאים מן הכלל, יתכן מצב שבו המחזיק הנוכחי בדומיין אינו בעל האתר, אך אין בכך בכדי לגרוע או לשנות את תנאי הרכישה המפורטים בתקנון זה, לרבות סעיף 17 לעיל.
 4. שימו לב: יצוין כי הדומיין יירשם עם השם ופרטי הקשר שיסופקו בטופס התשלום בעת ההזמנה באתר אלא אם צוין אחרת בהערות ההזמנה ו/או הובא לידיעת Weboost באימייל בתוך 3 שעות מביצוע הרכישה באתר. יובהר כי מסירה של פרטים שגויים בטופס ההזמנה או התשלום עלולה להכשיל את העסקה ולהביא לביטולה.
 5. בעל האתר והקונה מסכימים בזאת כדלקמן:

א’ – מוסכם בין הצדדים על תשלום כפי שמופיע בדף המוצר/ים באתר, בתוספת מע”מ כחוק במידה והקונה הינו תושב ישראל.

ב’ – יצוין ויודגש כי המחיר הראשוני של המוצרים באתר עשוי להיות מוצג כמחיר לפני מע”מ, ובשלב התשלום יחושב המע”מ בהתאם לכתובת מגוריו של הקונה.

ג’ – העברת הגישה והבעלות על הדומיין מול רשם הדומיינים מותנית בביצוע תקין של התשלום כולל קבלתו ע”י בעל האתר. ככל שהדבר תלוי בו, לאחר ביצוע הרכישה של הדומיין יאפשר בעל האתר הגדרה מיידית של שרתי DNS לצורך חיבור הדומיין עם השרת של הקונה.

ד’ – העברת הזכויות על הדומיין תיעשה בכפוף לחתימת הצדדים על מסמך העברת בעלות, לפי כללי ודרישות איגוד האינטרנט הישראלי ותבוצע אצל רשם הדומיינים mynames.co.il (או רשם אחר במידה ובעל האתר הודיע על כך לקונה).

ה’ – במידה והקונה הוא אדם פרטי עליו לצרף לטופס העברת בעלות גם צילום תעודת זהות. במידה ומדובר בחברה/עמותה/גוף ציבורי – על הקונה לצרף אישור העברת דומיין חתום ע”י עו”ד ומורשה חתימה [באחריות בעל האתר לספק נוסח מוכן].

ו’ – מיד לאחר התשלום באחריות Weboost להנפיק לקונה באימייל חשבונית מס קבלה הכוללת את סכום התשלום הנ”ל.

ז’ – היה ומסיבה כלשהי התשלום כשל או התבטל בתוך 30 יום ממועד הרכישה – אזי הזכות החוקית על הדומיין תישאר של בעל האתר, והמכירה תיחשב מבוטלת.

ח’ – מוסכם כי בעל האתר ידאג לכסות את עלות העברת הבעלות מול רשם הדומיינים mynames.co.il.

 1. בעל האתר מצהיר כי בסמכותו לבצע עסקה זו ולהעביר את הדומיין לקונה וכי ככל הידוע לו לאף גורם אחר (שאינו מוזכר בתקנון) אין זכות להחזיק בדומיין. יחד עם זאת, על הקונה מוטלת אחריות מלאה לבדיקת זכויות היוצרים טרם הקנייה. בדיקת קיומו/אי קיומו של סימן מסחרי הנוגע לדומיין הינה באחריות הקונה בלבד. בהתאם לתנאי סעיף זה, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה ו/או לקבל החזר כספי בגין טענות הנוגעות לקניין רוחני.
  [ קישורים לבדיקת קניין רוחני / זכויות יוצרים: רשם החברותבדיקת סימני מסחר ]
 2. בכפוף לתנאי קניית הדומיין, עם קבלת התשלום, בעל האתר יאפשר לקונה להשתמש בדומיין (ע”י שינוי הגדרות DNS). כמו כן, בעל האתר יפעל להעברת השליטה והבעלות על הדומיין, תוך וויתור על כל זכות להחזקה או בעלות על הדומיין.
 3. בעל האתר ישלים מצידו את כל הפעולות הנדרשות, לרבות מילוי המסמכים הדרושים לרשם הדומיין (על מנת להעביר את שם הדומיין לבעלות הקונה) – וזאת לא יאוחר מעד 7 ימי עסקים מקבלת התשלום – במטרה לאפשר לקונה לשנות את הגדרות הדומיין כרצונו, להעביר את שם הדומיין לרשם אחר, וכדומה.
 4. עיכובים אפשריים מצד רשם הדומיינים אינם באחריות בעל האתר.
 5. ע”י רכישת דומיין באתר, הקונה מאשר שקרא את סעיפי מקטע זה, הבין אותם, והסכים להם באופן השקול לחתימה על הסכם מכירת דומיין בין הקונה לבעל האתר.

ביטול עסקה

 1. ביטול רכישה תתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן- “החוק”).
  ניתן לבטל רכישה שבוצעה באתר תוך 14 יום מיום ביצוע הרכישה, וזאת במידה וטרם בוצע השירות שהוזמן ו/או טרם נמסר המוצר שהוזמן. במקרה כזה יתקבל זיכוי בניכוי עמלת דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם.

תנאים מיוחדים לגבי שימוש באתר לצורך ביצוע עסקאות רכישה

 1. Weboost עושה כל שביכולתה בכדי להבטיח את עדכניות המידע המוצג באתר לרבות פרטי המוצרים. יחד עם זאת, ובשל כמות הגדולה של המוצרים באתר, לא מן הנמנע שתתרחש טעות אנוש שעשויה להוביל לרכישה של מוצר שאינו זמין לרכישה, אזל מהמלאי ו/או לא אמור להיות מפורסם באתר. במקרה כזה Weboost שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה ולבצע זיכוי מלא בגין הרכישה שבוטלה. בגין טעות אנוש כמתואר בסעיף זה, המשתמש/קונה מסכים על פי תנאי התקנון לוותר על כל פיצוי או שיפוי מיוחד מעבר לזיכוי כספי המגיע לו. במידה ותיווצר הסכמה הדדית, Weboost רשאית להציע מוצר/שירות שווה ערך ו/או להציע מוצר/שירות יקר יותר בתוספת תשלום ההפרש.
 2. בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, הקשור בשימוש באתר ו/או בהתקשרות, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בו, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או למי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.יובהר בזאת שהאתר משמש בין היתר כמרכז להזמנות דומיינים, ולכן האחריות לביצוע שינויים בהגדרות ופרטי דומיין יחולו על רשמי הדומיינים הרלוונטיים ו/או על איגוד האינטרנט הישראלי.
 3. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות, לפי העניין, את בעל האתר ו/או מי מטעמו, ובכלל האמור: מנהליו, עובדיו, נציגיו, וכל הפועל בשמו ו/או מטעמו, מיד עם דרישתו הראשונה, ללא כל סייג וללא תנאי, בגין כל הוצאותיו, מכל מין וסוג שהוא, בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או פגיעה ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו לו עקב הפרת הוראות תנאי השימוש באתר ע”פ תקנון זה ו/או הפרת הוראת דין ו/או עקב כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתופנה נגד בעל האתר על ידי צד שלישי כלשהו, בשל מעשי ו/או מחדלי המשתמש.
 • מדיניות פרטיות ואבטחת מידע
 1. מתוך הכרה בחשיבות המידע הנמסר במסגרת האתר, Weboost נוקטת, כעניין שבמדיניות, בכל האמצעים הסבירים על מנת להגן על מידע משתמשי האתר, באמצעים שמבטיחים גישה למורשים בלבד על פי סיווג ומידור מתאימים ובכך למנוע זליגה, גניבה, מחיקה או סילוף של מידע זה. לצורך זאת מיישם בעל האתר בקרות אבטחת מידע מתאימות הכוללות בין היתר אמצעים מנהלתיים ואמצעים טכניים מתאימים.
  בעל האתר מחויב לדאוג לסביבת מחשוב זמינה, רצופה, אמינה ויעילה כדי לתמוך בפעילותו עסקית וכפועל יוצא מכך, לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע סיכונים הנובעים מחדירה של גורמים בלתי מורשים למערכות שבאחריותו, לשמר את זמינות המידע, ולהגן עליו מפני הרס, פגיעה, חשיפה במזיד או במקרה, או שינוי לא מוסמך.
  בעל האתר יפעל לאבטחת פרטיו האישיים של המשתמש שימסרו באתר (ככל שימסרו), לשם שמירה על פרטיותו. עם זאת, בעל האתר אינו יכול להבטיח כי מערכותיו חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות, ובמקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין.
  בעל האתר וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים שבאתר לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים או עקיפים שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג’ כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכות בעל האתר ו/או למערכות הספקים.
  בעל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שבאתר. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ ו/או למי מטעמם, אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה (ככל שתקבע בבית המשפט) של בעל האתר.
  בעל האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידי המשתמש באתר. במקרה זה רשאי בעל האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
  בעל האתר רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע באתר, וכן ליצירת קשר עמך ו/או עם צד שלישי והתאמת האתר לצרכי המשתמשים בו והעדפותיהם האישיות.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, מכל מין וסוג שהוא, לרבות ובמיוחד: זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים וכל כל מידע אחר, הינם ויהיו קניינו הבלעדי והמלא של בעל האתר, ובכלל האמור אף זכויות אשר תצמחנה כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהרכישה במסגרתו.
 2. לפיכך, המשתמש אינו רשאי לעשות בתכני האתר כל שימוש (למעט השימוש אשר הותר באופן מפורש במסגרת תקנון זה) ו/או אינו רשאי לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשנות ו/או להעניק רישיונות ו/או הרשאות ו/או להעביר ו/או למכור, בכל אופן, דרך או צורה שהיא, כל דבר ועניין שהוא הקשורים באתר, בין במישרין ובין בעקיפין. כמו כן, כל זכויות הבעלות באתר, לרבות בעיצוב, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינן רכושו הבלעדי של בעל האתר ויוותרו בבעלותו המלאה בכל עת.

שונות

 1. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם שירות הלקוחות של WEBOOST לצורך הסדרת התשלום. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחושב מועד אספקת המוצר/השירות רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.
 2. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, נהיה זכאים לבטל את ההזמנה.
 3. שימוש באתר WEBOOST הינו שימוש חופשי ולא מוגבל. התכנים אשר מופיעים, ניתנים לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת בעל האתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הצגת המוצרים באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 4. הנך מתחייב, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התכנים, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התכנים או כל חלק מהם לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן, מתחייב הגולש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
 5. בעל האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו ואופי המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך. בעל האתר רשאי לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבתי המשפט המצויים במחוז חיפה – חדרה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

שירות בניית קישורים

39. WEBOOST מתחייבת להשאיר את הקישורים באוויר במשך שנה לפחות.

40. במשך אותה שנה – במידה והאתר המקורי נסגר מכל סיבה שהיא, WEBOOST תהיה אחראית להעביר את התוכן עם הקישור לאתר חלופי.

41. מחירי חבילות הקישורים באתר כוללים מע”מ.

42. המחירים כוללים כתיבת מאמרים בני 550 מילה (ומעלה).

43. נושאי המאמרים ואיכותם נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של WEBOOST.

44. WEBOOST תמדוד את מיקומי האתרים המקודמים לפני ואחרי בניית הקישורים לצורך שיפור השירות.

45. התחייבות לתוצאות [תקף לחבילות 5 קישורים ומעלה]:
במידה ובתקופת זמן של 30 יום מסיום בניית הקישורים לא חל שיפור במיקומים באף ביטוי (בהתאם לאנקורים / מילות המפתח שהוגדרו בעת ההזמנה) – הלקוח יהיה זכאי לקבל זיכוי בגובה 50% מסכום הרכישה של הזמנת הקישורים. הזיכוי יבוצע בתנאים אלו, על הזמנה ספציפית בתלות במצב המיקומים במידה ואכן לא נראה שיפור כלל. המדידה תתבצע ע”י WEBOOST לפי נתוני מיקומים ב google, במובייל ו/או בדסקטופ.

46. מקורות הקישורים: WEBOOST מתחזקת רשת אתרים גדולה למטרת בניית הקישורים. אנו שואפים לבנות את מרבית הקישורים על גבי הרשת שלנו. יחד עם זאת, WEBOOST שומרת לעצמה את הזכות לפנות גם לספקים חיצוניים לצורך בניית הקישורים וזאת לצורך השלמת ההזמנה על הצד הטוב ביותר, על פי שיקול דעתה המקצועי של WEBOOST.

עודכן ב: 19 למאי 2022

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping
xn--6dbe2a9ah.com